Dr. Savage's celebration

Photos by Leon Borensztein